Plan kont

Prowadzenie księgowości nie należy do łatwych zadań. Mimo doświadczenia i odpowiednich umiejętności, często łatwo “pogubić się” w rozliczeniach. Dlatego w celu ułatwienia tego zadania powstał tzw. plan kont.

Plan kont jest bowiem specjalnym układem stworzonym w celu uporządkowania ujmowanych zdarzeń gospodarczych. Spełnia on wymogi ujęte w Ustawie o rachunkowości a jego sporządzaniem zajmuje się najczęściej główny księgowy. Układ ten nie ma narzuconego wyglądu. Może wyglądać dowolnie, jednakże w sposób najbardziej usprawniający rozliczanie w danej firmie. Mimo to, plany kont często wyglądają bardzo podobnie, gdyż księgowi podczas ich tworzenia korzystają z gotowych już wzorców.

W skład planu kont wchodzą konta podstawowe, które mają za zadanie określanie głównych grup operacji finansowych oraz konta analityczne, których zadaniem jest uszczegółowienie zapisów na koncie syntetycznym. Istotą planu kont jest prawidłowe sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat.

W skład tego układu wchodzą: aktywa trwałe, środki pieniężne, rozrachunki i roszczenia, materiały i towary, koszty według rodzajów, koszty według typów działalności, produkty, przychody koszty oraz kapitały.