Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych

Rozliczenie podatkowe w oparciu o prowadzoną księgę przychodów i rozchodów wiąże się między innymi z ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych. Jakie informacje powinny być w niej zawarte? Za środki trwałe uznaje się budynki, budowle, lokale mieszkalne, urządzenia i środki transportu, maszyny oraz inne przedmioty, które stanowią własność lub współwłasność podatnika. Przewidywany okres używania tych środków jest dłuższy niż jeden rok. Środki trwałe używane są między innymi na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast za wartości niematerialne i prawne zgodnie z ustawą o rachunkowości uznaje się nabyte przez jednostkę, zaliczone do aktywów prawa majątkowe, które są gospodarczo wykorzystywane w okresie dłuższym niż rok na potrzeby jednostki.

Są to między innymi: licencje, koncesje, prawa do wynalazków czy patentów oraz nabyta wartość firmy. Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych mają obowiązek podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Taka ewidencja powinna zawierać przede wszystkim:

- liczbę porządkową,
- datę nabycia,
- datę przyjęcia do używania,
- określony dokument stwierdzający nabycie,
- stawkę amortyzacyjną,
- kwotę odpisów amortyzacyjnych.