Sporządzanie analiz ekonomicznych

Wyniki finansowe osiągane przez podmioty gospodarcze stanowią przedmiot szerokiej analizy. Sporządzanie analiz ekonomicznych jednostki gospodarczej działającej na rynku zmierza do określenia jej kondycji finansowej oraz opracowania prognoz dotyczących jej wyników w przyszłości. W zależności od potrzeb informacyjnych taki obszar działalności i poziom szczegółowości przyjmuje proces sporządzania analiz ekonomicznych.

Sporządzanie analiz ekonomicznych można podzielić na :
- analizę finansową, która obejmuje swoim zakresem wstępne badanie sprawozdania finansowego, analizę kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz analizę wyniku finansowego,
- analizę techniczno-ekonomiczną, która podejmuje próbę charakterystyki takich obszarów jak produkcja, zatrudnienie, płace, wydajność pracy, wyposażenie w środki trwałe, gospodarka materiałowa, postęp techniczny.

Dzięki prowadzenie takich analiz podmiot gospodarczy może pozyskać wiele cennych informacji, które pomogą w odpowiednim i efektywnym zarządzaniu jednostką gospodarczą. Analiza obejmuje wiele obszarów działalności, dzięki czemu daje bardzo szerokie spojrzenie na kondycję finansową i majątkową podmiotu gospodarczego.