Sporządzanie sprawozdań finansowych w spółkach

Sporządzanie sprawozdań finansowych w spółkach to obowiązek, który wynika z przepisów ustawy o rachunkowości. Na sprawozdanie finansowe podmiotu gospodarczego mogą składać się takie elementy jak:
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informacja dodatkowa,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- sprawozdanie z działalności.

Za sporządzanie sprawozdań finansowych w spółkach odpowiedzialny jest kierownik jednostki, który ma obowiązek zadbać o to, żeby spółka nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego przedstawiła roczne sprawozdanie organom spółki. Następnie takie sprawozdanie jest podpisywane przez osobę, która odpowiedzialna jest za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki, jeśli jest to organ wieloosobowy każdy z członków ma obowiązek złożyć swój podpis. Sporządzanie sprawozdań finansowych w spółkach jest konsekwencją prowadzenia przez spółki pełnej księgowości. Dzięki takim sprawozdaniom różne podmioty gospodarcze pozyskują wiele cennych informacji, które następnie wykorzystują w różnych procesach gospodarczych.