Biegły rewident w Krakowie

Biegły rewident jest osobą fizyczną, która posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania czynności rewizji finansowej. Jest on także nazywany audytorem. Biegły rewident w Krakowie jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej, gdyż jest to zawód zaufania publicznego.

Biegły rewident w Krakowie zajmuje się m.in.:
- prowadzeniem badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych spółek,
- badaniem sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej,
- badaniem mającym miejsce podczas zakładania spółki akcyjnej oraz podwyższeniu kapitału zakładowego,
- badaniem planu przekształcania spółek,
- badaniem informacji finansowych partii politycznych o otrzymanych subwencjach oraz o poniesionych z subwencji wydatkach,
- audytem projektów i programów unijnych w zakresie, w jakim są one zastrzeżone wyłącznie dla osób posiadających kwalifikacje biegłego rewidenta.

Aby móc zostać biegłym rewidentem należy spełnić szereg określonych w przepisań wymagań. Potwierdzeniem uprawnień zawodowych jest wpisanie do rejestru biegłych rewidentów.