Jak w 2019 złożyć sprawozdanie finansowe?

Jako firma, która zawodowo trudni się w obsłudze księgowej przedsiębiorstw bardzo często otrzymujemy pytanie o to jak w 2019 złożyć sprawozdanie finansowe.

Od 1. października 2018 roku przedsiębiorcy zobowiązani są składać swoje sprawozdania w wersji elektronicznej. Sprawozdanie powinno zostać sporządzone w formacie XML i być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym. Następnie należy je bezpośrednio przekazać do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną. W załączniku należy dołączyć sprawozdanie z działalności spółki, sprawozdanie biegłego rewidenta, uchwałę o podziale zysku oraz uchwałę zatwierdzającą te dokumenty.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego i przekazania go do urzędu spoczywa na członkach Zarządu w przypadku spółek kapitałowych, osobach reprezentujących spółkę w spółce jawnej, komplementariuszach w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych oraz na likwidatorach podczas postępowań upadłościowych. Jeżeli osoby te nie wywiążą się ze swoich obowiązków zostaną obarczone karą grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności do lat 2.