Likwidacja spółki pomoc

Sąd rejestrowy rozwiązuje spółkę z o.o., jeżeli występują określone w przepisach okoliczności, bądź na żądanie jednego z członków organu spółki, przy odpowiednich przesłankach.

Likwidacja spółki pomoc - kiedy jest możliwość rozwiązania spółki? Kiedy:

- przedmiot działalności spółki określony w statucie lub w umowie spółki jest sprzeczny z prawem,
- umowa lub statut nie zawiera postanowień o formie spółki, przedmiocie jej działalności, kapitale zakładowym lub wkładach,
- osoby, które sporządzały akt założycielski lub zawierały umowę spółki, w chwili dokonywania tych czynności nie miały zdolności prawnych,
- nie zawarto umowy spółki.

Uchwała wspólników spółki o jej rozwiązaniu musi mieć formę aktu notarialnego. Do dnia złożenia przez likwidatora wniosku o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego, wspólnicy spółki poprzez jednomyślną uchwałę o dalszym funkcjonowaniu spółki mogą zapobiec jej rozwiązaniu.

Likwidacja spółki pomoc często jest konieczna, ponieważ to niełatwy proces. Jeżeli decydujesz się na rozwiązanie spółki to skontaktuj się z profesjonalnymi doradcami.