Otwarcie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych. Ujmują one zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

Otwarcie ksiąg rachunkowych dokonuje się na:
- dzień rozpoczęcia działalności,
- początek każdego następnego roku obrotowego,
- dzień zmiany formy prawnej, połączenia lub podziału jednostki,
- dzień rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego.

Księgi otwiera się w ciągu 15 dni od dnia wymienionych zdarzeń. Księgi rachunkowe obejmują dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

Nasze biuro rachunkowe oferuje prowadzenie księgowości pełnej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z naszym biurem. Profesjonalna obsługa księgowa dla właścicieli spółek, stowarzyszeń, fundacji i jednoosobowych firm.