Rozliczanie okresowych spisów z natury

Nie od dzisiaj wiadomo, iż prowadzenie własnej firmy wiążę się z koniecznością wywiązywania się z licznych obowiązków. Jednym z tych obowiązków jest odpowiednie przeprowadzenie inwentaryzacji. W dzisiejszym artykule przybliżymy jeden z jej rodzajów, a mianowicie spis z natury.

Przepisy regulujące przeprowadzenie spisu z natury mówią o tym, iż musi on zostać dokonany przez członków komisji inwentaryzacyjnej w oparciu o bezpośrednie obserwacje oraz pomiary majątku danego przedsiębiorstwa. Spis z natury obejmuje środki trwałe, rzeczowe składniki majątku obrotowego, środki pieniężne w kasie, jak również papiery wartościowe.

Ukazane w trakcie przeprowadzania spisu z natury różnice pomiędzy stanem ksiąg rachunkowych, a stanem rzeczywistym należy wyjaśnić oraz rozliczyć w księgach rachunkowych odpowiednich dla danego okresu obrotowego. Różnice te mogą mieć postać nadwyżek lub niedoborów.

Po wypełnieniu odpowiednich arkuszy inwentaryzacyjnych, następuje rozliczanie okresowych spisów z natury. Obowiązek ten leży po stronie przedsiębiorcy i absolutnie nie należy go lekceważyć.