Wynik finansowy firmy

Wynik finansowy jest różnicą pomiędzy przychodami, a kosztami ich uzyskania obliczony dla określonego podmiotu gospodarczego w wybranym okresie sprawozdawczym. Dodatni wynik finansowy nazywany jest zyskiem, a ujemny stratą. Wynik finansowy podzielony przez wartość przychodu, aktywów lub zaangażowanego kapitału nazywamy rentownością.

Wynik finansowy firmy:

  • informuje w sposób syntetyczny o finansowym rezultacie działalności gospodarczej,
  • jest efektem decyzji podejmowanych na własnym zakresie,
  • służy jako baza do podejmowania właściwych decyzji w zakresie bieżącego gospodarowania,
  • ma charakter wynikowy.
  • Przychody i zyski - powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie zwiększenia wartości aktywów.
    Koszty i straty - zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie zmniejszonej wartości w formie zmniejszenia wartości aktywów.

    Efekt wszystkich zmian wartości pasywów i aktywów w ciągu danego roku obrotowego prezentowany jest w jednej linii bilansu.